Bộ làm mát dầu sau thời gian hoạt động sẽ mất hiệu suất dẫn đến không đảm bảo giữ được nhiệt độ cài đặt theo yêu cầu, do đó ta cần bảo dưỡng sửa chữa.

Nạp gas lạnh

Thay lốc lạnh

Thay các cảm biến nhiệt

Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt

Hiệu chỉnh các chế độ cài đặt